IZPIS

DOKONČNI IZPIS

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca tako, da vrtcu najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec oddajo izpolnjen obrazec za izpis otroka iz vrtca. Otrok je iz vrtca izpisan s prvim dnem naslednjega meseca ali z dnem v naslednjem mesecu, ki ga starši navedejo v obrazcu za izpis. Obrazec za izpis MORATA podpisati OBA starša. Če starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.

ZAČASNI IZPIS

Starši lahko otroka med šolskim letom začasno izpišejo iz vrtca. Najkrajše obdobje začasnega izpisa je en mesec, skupni obseg začasnega izpisa med letom ne sme presegati obdobje dveh mesecev. Začasni izpis se lahko začne katerikoli mesec in na katerikoli dan v mesecu. Kot dodatni neomejeni začasni izpis se upošteva, če je otrok zaradi bolezni odsoten za najmanj en mesec (z zdravniškim dokazilom). Izpisni rok za začasni izpis je 15 dni. Za začasen izpis otroka iz vrtca izpolnijo starši poseben obrazec, v primeru začasnega izpisa zaradi zdravstvenih razlogov pa priložijo potrdilo zdravnika, kjer je navedeno časovno obdobje opravičene odsotnosti otroka iz vrtca. V času trajanja začasnega izpisa plačajo starši 50 % stroškov plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Po preteku začasnega izpisa je otrok ponovno vpisan v isti program vrtca.

ODSOTNOST V ČASU POLETNIH DOPUSTOV

Za en plačilni razred se zniža obveznost plačila staršev tudi za odsotnost otrok v času poletnih dopustov v obdobju od 15. junija do 14. septembra. Odsotnost otroka mora trajati več kot 30 in manj kot 90 dni, starši pa jo morajo napovedati v vrtcu vsaj 3 delovne dni pred pričetkom otrokove odsotnosti na obrazcu Napoved odsotnosti otroka v času poletnih dopustov. Takšna odsotnost ne pomeni izpisa otroka iz vrtca, govorimo o napovedani odsotnosti v času poletnih dopustov.